Ezoterik(İçrek) İlimler Nelerdir?

Ezoterik(İçrek) İlimler Nelerdir?

Ezoterik(İçrek) İlimler Nelerdir?

Ezoterik Yunanca [ eswterikoV ] sözcüğünün Türkçe okunuşudur. Tam karşılığı (içrek-gizli-gizil) ilim olarak çevrilebilir. Söz konusu kelime, sadece kâhin, büyücü, peygamber gibi bazı özel kişilerin istifadesine sunulan gizli ilimlere işaret etmektedir. Bu ilimlere kitaplar okuyarak ya da çeşitli eğitim kurumlarında tahsil görerek ulaşılması olanaksızdır. Zira bu ilimler sadece akıl(us) yoluyla kavranamayıp, kalp ve ruh bütünlüğü gibi psisik(ruhsal) yetenekler de gerektirmektedir.

Filmlerde dikkat ettiyseniz eğer, içrek ilimlere ait bilgileri(büyü, sihir gibi) genelde beyaz boş sayfaların yer aldığı eski kitaplarla gösterirler. Buradaki verilmek istenen mesaj çok açıktır:

“Bu ilmi herkes anlayamaz”

Zira o boş sayfalı gibi görünen kitapları okuyabilmek, ince bir işçilik ve ustaca bir maharet gerektirir. Aksi halde bilgi gizli kalacak ve sıradan insanlara kitapta hiçbir şey yokmuş hissi uyandıracaktır.

Ezoterik ilimlerin ne demek olduğunu kısa bir tanım ve somut bir örnekle açıklamaya çalıştık. Şimdi isterseniz bu ilimlerin neler olduğuna daha ayrıntılı bakalım.

Ezoterizmde Ustalaşmış Bazı Uygarlıklar

Öncelikle şunu belirtelim ki her uygarlık kısmeti ölçüsünce, içrek ilimlerden nasibini almıştır ve hâlâ da bu ilimin canlı ve yaşayan bir ilim olduğu gerçektir.

Fakat özellikle Sümerlerin, Maya/Aztek/İnka yerlilerinin ve yerleşik Afrika kabilelerinin, tarihte ezoterik ilimlere güçlü dokunuşlar yapıp etkilerini bugün bile tartıştığımız eserler bıraktığını bilinmektedir.

Antik Yunan’da öne çıkan Stoacı filozofların, “Evrenin Ruhu Anlayışı”nı geliştirmeleri, onların başlıbaşına içrek ilimlerden etkilendiğini kanıtlamaktadır.

Hint-Çin Uygarlığında ise içrek ilimlere haiz üç büyük usta karşımıza çıkar: Konfüçyüs, Buda, Lao Tse… Bunlardan Konfüçyüs’ün öğretileri sonradan “Konfüçyanizm”, Buda’nın öğretileri “Budizm”, Lao Tse’nin öğretileri ise Taoizm inancının oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Yine İslam dinin yaşantıya dönük en şeffaf formu olduğu düşünülen Tasavvuf Felsefesinde de Allah’ın kulun kalbine ilham ettiği ilahi bilginin varlığı açıkça belirtilir. Tasavvuf Felsefesinin de Orta Asya İslam topluluklarında yaygınlaştığını ve günümüzde hâlâ büyük bir itimat ve özenle riayet olunan bir yaşam biçimi olduğunu görmekteyiz.

İçrek İlimler Nelerdir?

Aşağıda, tarihten günümüze süregelen temel bazı içrek ilimlerin adları ve mahiyetleri yer almaktadır.

1.Büyücülük/Sihirbazlık: Fizik ötesi(metafizik – madde dışı) kurallar kullanılarak bir şeyleri oldurmaya çalışma anlamına gelir. Normalde doğada vukû bulan her hadisenin, bilimsel kurallar dâhilinde bir açıklaması vardır. Fakat büyücülükte, işte bu kurallarla örtüşmeyen hadiseler meydana getirmek mümkün olmaktadır. Büyüler, genellikle istenilen bir olayı gerçekleştirmek için kullanılır. Bunu yaparkense paranormal varlıklarla işbirliği yapılmaktadır.

2.İlmi Ledün(Ledün İlmi): Tasavvuf felsefesine göre, sadece kemale ermiş insanların ulaşabileceği ilimdir. Ledün ilmini hiçbir kitap yazmaz ve ne duyarak ne görerek öğrenebilirsiniz. Bu ilme haiz olmanın yegâne kuralı arı bir kalp ve teslim olmuş bir imandan geçer. (Açıkçası bu konuda yazarken daha dikkatli davranmaya çalışıyorum, zira ledün ilmi bir vesileyle bizleri anaforu altına almış bulunmaktadır)

İlmi Ledün, bir bakıma, olayların hikmetini kavramaya vâkıf olma anlamına gelir. Hikmetse, olaylardaki görülmeyen manânın ne olduğuna, onların oluş sebep ve sonuçlarına ve onlardan çıkarılacak derslere işaret eder.

3.Gnostisizm(Antik Mısır Ezoterizmi): Daha çok İsrailoğulları ile ismi anılan bir içrek ilimdir. Fakat çeşitli kaynaklarda Antik Yunan’ın da Gnostik ilimlerle hemhâl olduğundan bahsedilmektedir. Gnostizm, kökeni kadim İbrani Öğretilere dayanan bir ilimdir. Fakat, Mısır Medeniyetinden tutun, erken Avrupa Hristiyanlığına kadar oldukça geniş bir coğrafyada, Gnostisizm’in izlerini görmek mümkündür.

4.Yunan Mitolojisi  ve Tanrıları:  Antik Yunan inanışına göre doğa olayları ve insan ilişkilerine müdahale eden, fakat tıpkı insanlar gibi sevinip üzülebilen, kıskanan ve aşık olan mitolojik tanrılar vardır. Bu tanrılardan en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

Semele: Ahiret Tanrıçası

Hestia: Aile Faziletleri Tanrıçası

Momos: Alay ve Hiciv Tanrıçası

Artemis: Ana Tanrıça

Aristalos: Arıcılık Tanrısı

Eros: Aşk Tanrısı

Afrodit: Aşk ve Güzellik Tanrıçası

Atalante: Avcı Kız

Bendis: Ay Tanrıçası

Eirene: Barış Tanrıçası

Minemosyne: Bellek Tanrıçası

Hermes: Belagat Tanrısı

Ceres: Bereket Tanrıçası

Poros: Bereket Tanrısı

Okeanos: Bütün Irmakların Babası Sayılan Tanrı

Kirke: Büyücü Tanrıça

Amphitrite: Deniz Dibi Tanrıçası

Thetis: Deniz Tanrıçası

Poseidon: Deniz Tanrısı

Sentinus: Duygu Tanrısı

Eileithhyia: Doğumlarda Kadınlara Yardım Eden Tanrıça

Fornaks: Fırınların Tanrısı

Adonis: Erkeklik ve Bereket Tanrısı

Hera: Evlilik Tanrıçası

Penelope: Sadakat Timsali

Hygieia: Sağlık Tanrıçası

Akslepios: Sağlık ve Hekimlik Tanrısı

Hephaistos: Sanayi Tanrısı

Ares: Savaş Tanrısı

Urania: Semavi Aşk Tanrıçası

Febris: Sıcaklık Tanrıçası

Fides: Sözünde Durma Tanrıçası

Perimelis: Sürülere Gözcülük Eden Periler

Eos: Şafak Tanrıçası

Ambrosia: Tanrıları Ölümsüzleştiren Yiyecekler

 

Phantaso . Fantezi Tanrısı

Kairos: Fırsat Tanrısı

Limos: Açlık Tanrıçası

Dike: Adalet Tanrıçası

Thyphon: Fırtına Tanrısı

Nyks: Gece Tanrıçası

Hebe: Gençlik Tanrıçası

Hymenalos: Gençlik Ve Evlendirme Tanrısı

Androgeo: Minos’un Oğlu

Uranos: Gök Tanrıçası

Helios: Güneş Tanrısı

Apollon: Güzel Sanatlar Tanrısı

Enyalios: Harp Tanrısı

Ate: Hata Ve Günah Tanrıçası

Hybris: Hayasızlık Tanrısı

Klotho: Hayat İpliğini Büken Tanrıça

Hermaphroditos: Hem Erkek Hem Dişiliği Olan Tanrısal Yaratık

Furina: Hırsızların Tanrısı

Metis: Hikmet ve Tedbirlilik Tanrıçası

Fraude: Hile Tanrıçası

Asopos: Irmak Tanrısı

Aigina: Irmak Tanrısının Kızı

Algos: Izdırap Tanrısı

Penthos: Keder Tanrısı

Artemis: İffet Tanrıçası

Senius: İhtiyarlık Tanrısı

Hades: Yer Altındaki Ölüler Ülkesinin Tanrısı

Elysion: Yeraltı Cenneti

Aiakos: Yeraltı Ülkesinde Ölüler Hakimi

Flora: Yeşeren Bitkiler Alemi Tanrıçası

Penia: Yoksulluk Tanrıçası

Nike: Zafer Tanrıçası

Athena: Zeka Tanrıçası

Daimon: Zeka ve İlahi Kuvvet Tanrısı

Ploutos: Zenginlik Tanrısı

Fors: Tesadüf Tanrısı

 

Nemesis: İntikam Tanrıçası

Poine: Ceza ve İntikam Tanrıçası

Moiralar: Kader Tanrıçaları

Kronos: Kainatin Hakimi

Pitho: Kandırma Tanrıçası

Themis: Kanun ve Adalet Tanrıçası

Eresbos: Karanlık Tanrısı

Fons: Kaynaklar Tanrıçası

Pan: Kır Tanrısı

Vakana: Kırlarda Dinlenenleri Koruyan Tanrı

Phobos: Korku Tanrıçası

Herakles: Kuvvet Tanrısı

Zeus: Mutlak Kudret Tanrısı

Orfe: Müzikçi Ozan

Risus: Neşe Tanrısı

Eris: Nifak Tanrıçası

Feronia: Ormanları Koruyan Tanrıça

Ultio: İntikam Tanrıçası

Thanatos . Ölüm Tanrısı

Oinone: Pınar Perisi

Amykos: Poseidon’un Oğlu

Morpheus: Rüyalar Tanrısı

Boreas: Rüzgar Tanrısı

Alkyone: Rüzgar Tanrıçası

Eolo: Rüzgarların Bekçisi

Dionysos: Şarap ve Coşku Tanrısı

Ros: Şebnem Tanrısı

Bia: Şiddet Tanrıçası

Rheme: Şöhret Tanrıçası

Fatum: Talih Tanrısı

Nektar: Tanrıları Ölümsüzleştiren İçkiler

Thyke: Tesadüf Tanrıçası

Demeter: Toprak ve Tarım Tanrıçası

İkaros: Uçmayı Başaran İlk İnsan

Hypnos: Uyku Tanrısı

Persephone . Yeraltı Tanrıçası

(kaynak: beycan.net)

 

5.Simya: Elementlerin atom altı yapılarını değiştirerek onları altına dönüştürme ilimidir. Pozitif bilimler açısından bu imkansızdır. Fakat simyabilimciler, çeşitlik içrek öğretilerle bunun mümkün olabileceğini iddia etmektedir. Temeli doğanın ilkel kurallarını araştırmaya ve özümsemeye dayanır. Bu bağlamda simya; kimya, fizik, tıp, astroloji, semiotik(göstergebilim), mistisizm ve spiritualizm ilimlerinin doğmasına da öncülük etmiştir.

6.Şamanizm: Öncelikle şunu belirtelim; Şamanizm bir din değildir. Kendi ritüelleri ve düşünsel pratikleri olan bir inanış biçimidir. Şamanizmin temel felsefesi ruhlarla insanlar arasında aracılık yapmak ve bu yolla insanlığı felakete sürükleyen kötülüklerden arınıp kurtulmaya çalışmaktır.

7.Astroloji: Gökyüzündeki 12 takımyıldızının kendi aralarında ve gezegenlerin, güneş ve ayın etrafında yapmış olduğu hareketleri anlamlandırarak, bu hareketler üzerinden çeşitli öngörülerde bulunma ilimidir.

Bu 12 yakım yıldızı(burçlar) ‘nın neler olduğunu bilmeyenimiz yoktur sanırım; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık.

8.Durugörü ve Falcılık:  Durugörü, Madde ötesini(metafizik) görebiliyor oluş anlamına gelir. Bu bazen rüyalar ve bazen de bilinç düzeyinde ortaya çıkar. Büyücü ve falcılar, durugörü’lerine yardımcı olması aracılığıyla, sihirli küre kullanmışlardır.

Falcılık da durugörünün doğal bir sonucu olarak, bilinmeyeni aktarmak demektir. Falcılığa her ne kadar “gelecekten haber verme” safsatası bulaşmış da olsa, İslam inancı gelecek bilgisinin gaip(gayb-bilinmez) olduğunu ve bunu Allah’tan başkasının bilemeyeceğini vurgulamaktadır. Keza peygamberler dahi, gayb bilgisinden, sadece Allah’ın izin verdiği kadarını bilebilme imkanına sahip olmuşturlar.

***

Bu yazımızda ezoterizmin ne olduğu ve içrek ilimler deyince alkımıza hangi öğretilerin gelmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Umarız, bu konular hakkındaki merakınızı gidermenizde bir nebze yardımcı olmuştur.

İlgi uyandıran yeni yazılarda görüşebilmek ümidiyle.

Saygılar,

hobiTanıt.com

____________

NOT: Eğer bir yerde okült ilimler diye de karşınıza çıkarsa, bu sözcüğün de tamamen ezoterizmle aynı şey olduğunu unutmayın. Her medeniyet bu kavrama farklı farklı isimler vermiş, fakat özünde aranan şey(gizli ilimler) hep aynı olmuştur.

 

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir